Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Δημοσίευμα του 1879 για τον Επικούριο

Ενα σπάνιο περιγραφικό κείμενο για το ναό του Επικουρίου Απόλλωνα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αθηναΐς». Υπογράφεται από τον Μ. Δ. Σεϊζάνη και έχει ημερονηνία 24 Δεκεμβρίου 1879. Δεν αναφέρει κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο, αλλά έχουν σημασία η βεβαιότητα για την ύπαρξη του «αρχαίου χωρίου Βάσσας», κάτι που επιβεβαίωσαν πολλά χρόνια αργότερα τα ευρήματα των ανασκαφών και η μαρτυρία για την καταστροφή ενός κίονος για την αφαίρεση του μόλυβδου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Παρά το γεγονός ότι η «Αθηναΐς» αυτοπεριγράφεται ως «Εφημερίς μετά εικονογραφιών», δεν φιλοξενεί κάποια εικόνα που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για την αποτύπωση του ναού κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μεταξύ άλλων ο Μ. Δ. Σεϊζάνης γράφει: « Ο εν τω Κωτιλίω όρει κείμενος ούτος ναός, αντί του αρχαίου χωρίου Βάσσας, πλησίον του οποίου άλλοτε έκειτο, περιστοιχείται νυν υπό των ¼ - ½ ώρας απ’ αλλήλων απεχόντων χωρίων Σκληρού, Δραγώγι και Καστρούγγενα, ων οι κάτοικοι φαίνεται ότι εσεβάσθησαν τας στήλας του, ως και της πιπτούσης Δρυός τους κλώνας, κατά δε την επανάστασιν του 1821 μία εξ αυτών έπεσε θύμα της ελλείψεως μολύβδου, ον οι διψαλέοι εκείνοι μαχηταί ανεζήτουν πανταχού. Και ήδη ολόκληρος μία των πλευρών του ωραίου τούτου ναού, κινδυνεύει να καταπέση, αν μη εγκαίρως ληφθή η δέουσα πρόνοια, διότι οι όμβροι και υετοί επιπολάζουσι κατά τα ορεινά ταύτα μέρη».
Το αντίτυπο της εφημερίδας το απέστειλε φίλη πανεπιστημιακός, που δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου